MERSİN VE ÇEVRESİ TURİZM ALANI ALTYAPI HİZMET BİRLİĞİ TÜZÜĞÜ

Birliğin Adı

Madde 1- Birliğin adı Mersin ve Çevresi Turizm Alanı Altyapı Hizmet Birliğidir. Birliğin kısa adı METAB’dır.

Birliğin Merkezi

Madde 2- Birliğin Merkezi Mersin’dir.

Birliğin Çalışma Alanı ve Süresi

Madde 3- Birliğin faaliyetleri; başta Turizm Merkezleri ile Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgeleri olmak üzere il sınırlarının tamamını kapsar. Çalışma süresi sınırsızdır.

Birliğin Üyeleri

Madde 4- Mersin Büyükşehir Belediyesi, Akdeniz Belediyesi, Toroslar Belediyesi, Anamur Belediyesi, Aydıncık Belediyesi, Bozyazı Belediyesi, Çamlıyayla Belediyesi, Erdemli Belediyesi, Gülnar Belediyesi, Mut Belediyesi, Silifke Belediyesi, Tarsus Belediyesi Birliğin üyeleridir.

Birliğin Amacı ve Üyelerce Birliğe Devredilen Görev ve Hizmetler

Madde 5- Mersin ve Çevresi Turizm Alanı Altyapı Hizmet Birliği’nin görevi; Anamur Melleç Turizm Merkezi Gülnar Ortaburun Turizm Merkezi, Silifke Ovacık Turizm Merkezi, Silifke Kargıcık Turizm Merkezi, Silifke Narlıkuyu Akyar Turizm Merkezi, Silifke Taşucu Boğsak Turizm Merkezi, Tarsus Kültür Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi, Tarsus Gülek Karboğazı Kültür Turizm Koruma ve Gelişim Bölgelerinin Altyapı çalışmalarına katkı sağlayarak, bütüncül anlayışla korunması, geliştirilmesi ve işletilmesini sağlamak, ayrıca bu bölgelerin cazibesini arttırmak için İlde bulunan Kültür ve Turizm değerlerinin; düzenlenmesi, korunması, işlevselleştirilmesi, Turizmin hizmetine sunulması için yapım, bakım, onarım düzenleme, restorasyon çalışmaları yapmak, genel tanıtım ve İlçe tanıtımları için Yurtiçi ve Yurtdışı tanıtımlar ile yazılı ve görsel tanıtımı materyaller hazırlamaktır. Bu amaçla üye Mahalli İdareler Bölgelerde ve diğer konularda belirtilen hizmetlere ilişkin görev, yetki ve hizmetlerini Birliğe devreder.

Birliğin Organları

Madde 6- Birliğin organları şunlardır:

 1. Birlik Meclisi
 2. Birlik Encümeni
 3. Birlik Başkanı

Birlik Meclisi’nin Kuruluşu Görev ve Yetkileri

Madde 7- Birlik Meclisi, Birliğin karar organıdır. Mersin Büyükşehir Belediyesi, Akdeniz Belediyesi, Toroslar Belediyesi, Anamur Belediyesi, Aydıncık Belediyesi, Bozyazı Belediyesi, Çamlıyayla Belediyesi, Erdemli Belediyesi, Gülnar Belediyesi, Mut Belediyesi, Silifke Belediyesi, Tarsus Belediyesi Birliğin doğal üyeleridir. Birlik Meclisinde bunlardan başka doğal üye bulunmaz. Meclis üye sayısına doğal üyelerde dahildir. Belediye Başkanları Birlik Meclisinde kendisini temsil etmek üzere Meclis üyelerinden birine yetki verebilir.

Doğal üyeler dışında Belediyeleri temsil etmek için, Belediye Meclislerince Meclis üyeleri arasından seçeceği, Büyükşehir Belediyesi 4 (dört) üye, Tarsus Belediyesi 2 (iki) üye, Akdeniz Belediyesi 1 (bir) üye, Toroslar Belediyesi 2 (iki) üye, Anamur Belediyesi 1 (bir) üye, Aydıncık Belediyesi 1 (bir) üye, Bozyazı Belediyesi 1 (bir) üye, Çamlıyayla Belediyesi 1 (bir) üye, Erdemli Belediyesi 1 (bir) üye, Gülnar Belediyesi 1 (bir) üye, Mut Belediyesi 1 (bir) üye ve Silifke Belediyesi 1 (bir) üye ve Mahalli İdare Meclislerinden Birlik Meclisine seçilenlerin (doğal üyeler hariç) toplam üye sayısının üçte bir oranında olmak üzere, İldeki Kültür ve Turizm Bakanlığından Turizm belgeli konaklama tesislerinin ve Deniz Turizmi tesislerinin temsilcilerinin kendi aralarından ve gizli oyla Belediye Meclis üyeliğine seçilme şartlarını taşımak kaydıyla seçecekleri en fazla (10) üyeden oluşur.

Turizm Temsilcilerinin seçimi Birlik  İdaresi gözetiminde yapılır. Böylelikle Birlik Meclisi 39 (otuzdokuz) üyeden oluşur. Belediye Meclis üyeleri ve Turizm sektörü üyelerinin yarısı kadar da yedek üye seçilir. Birlik Meclisinin seçilmiş üyelerinin görev süresi, Mahalli İdare seçimleri ile sona erer, Meclisin seçimle gelen üyeliklerinin boşalması durumunda yerine yedekler getirilir. Belediye Başkanlığı ve Belediye Meclis üyeliklerini kaybedenler, Birlik Meclis üyeliğini de kaybetmiş sayılır.

Mahalli İdare Birimlerinin Mecliste Temsil Edilmeleri

Madde 8- Birlik Meclisine üye Mahalli İdareler yedinci madde de belirtilen sayıda üyeler ile temsil edilir. Ancak dışarıdan seçilecek Turizm sektör temsilcileri sayısı diğer üye toplamının üçte birini geçemez. Mahalli İdare Meclisinden seçilecek üyelerin aşağıdaki nüfus kriterlerine göre belirlenir.

Nüfusu 000,001. İla 300.000’e kadar olan belediyeler için 1 üye, Nüfusu 300.001 ile 600,000’e kadar olan belediyeler için 2 üye, daha sonrasına kadar olan belediyeler için 4 üye seçilir.
Meclisin Görev ve Yetkileri

Madde 9- Birlik Meclisinin görev yetkileri şunlardır:

a) Yatırım planı ve çalışma programını görüşmek ve kabul etmek,

)Bütçe ve kesin hesabı kabul etmek, bütçede kurumsal kodlama yapılan birimler ile fonksiyonel sınıflandırmanın birinci düzeyleri arasında aktarma yapmak.

c) Borçlanmaya karar vermek.

d) Taşınmaz mal alımına, satımına, kiralanmasına ve takasına karar vermek.

e) Birlik tarafından yürütülecek hizmetler için uygulanacak ücret tarifelerini ve tesislerden alınacak katılım paylarını belirlemek.

f) Şartlı bağışları kabul etmek.

g) Dava konusu olan ve miktarı iki bin Yeni Türk Lirasından on bin Türk Lirasına kadar Birlik alacaklarının sulhen halline karar vermek.

h) Birlik yatırımlarının yap-işlet veya yap-işlet-devret modeli ile yapılmasına karar vermek.

i) Birlik Başkanlık divanını, Birlik Encümen üyelerini ve Meclis ihtisas komisyonu üyelerini seçmek.

j) Birlik teşkilatına ait birimlerin kurulmasına karar vermek.

k) Tüzük değişikliğini kabul etmek.

l) Birlik tarafından çıkarılacak yönetmelikleri kabul etmek.

m) Birlik Başkanıyla Birlik Encümeni arasındaki anlaşmazlıkları karara bağlamak.

Meclis Başkanlık Divanı

Madde 10- Birlik Meclisi, Mahalli İdareler genel seçim sonuçlarının Yüksek Seçim Kurulunca ilanından itibaren 30 gün içinde Vali tarafından Birlik merkezinde toplantıya çağrılır. Meclis, en yaşlı meclis üyesinin başkanlığında toplanarak, ilk iki yıl için görev yapmak üzere üyeleri arasından ve gizli oyla, Birlik Başkanını, birinci ve ikinci Meclis Başkan Vekili ile iki kâtip üye ve iki yedek kâtip üye seçer. Seçilen başkanlık divanı ilk iki yıl için görev yapar. İlk iki yıldan sonra seçilen başkanlık divanı üyeleri ilk Mahalli İdareler genel seçimine kadar görev yapar. Herhangi bir nedenle başkanlık divanında boşalma olması durumunda kalan süreyi tamamlamak üzere yeni üye seçilir.

Meclis başkanlık divanı seçimi üç gün içinde tamamlanır. Birlik Meclisine Birlik Başkanı, bulunmaması durumunda Meclis birinci Başkan vekili, onun da bulunmaması durumunda ikinci başkan vekili başkanlık eder. Ancak yıllık faaliyet raporunun görüşüldüğü Meclis toplantısındaki bu gündem maddesi ve oylaması Meclis Başkan vekilinin başkanlığında yapılır. Meclis Başkanı, Meclis çalışmalarında düzeni sağlamakla yükümlüdür.

Meclis Toplantı ve Karar Nisabı

Madde 11- Birlik Meclisi her yıl Mayıs ve Kasım ayında olağan olarak Birlik merkezinde toplanır. Yılın ilk toplantısı dönem başı toplantısıdır. Meclis, üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve katılanların çoğunluğu ile karar alır. Karar yeter sayısı meclis üye tam sayısının dörtte birinden az olamaz. Meclis Birlik Başkanı, Birlik Meclis üyelerinin üçte birinin gerekçeli teklifi, üye Mahalli İdare Meclislerinin birinin talebi veya acil durumlarda kendisinin lüzum görmesi üzerine olağanüstü olarak toplantıya çağırır. Olağanüstü toplantı çağrısı ve gündemin en az üç gün öncesinden meclis üyelerine yazılı olarak duyurulur ve ayrıca ilan edilir. Gerekli nisap sağlanamazsa başkan tarafından toplantı üç gün sonraya ertelenir. İkinci toplantı üye sayısının dörtte birinden az olmayan üye ile açılır ve kararlar katılanların salt çoğunluğuyla alınır. Ancak bu nisap Meclis üye tam sayısının dörtte birinden az olamaz. Olağanüstü toplantılarda çağrıyı gerektiren konuların dışında bir iş görüşülemez.

Birlik Meclisinin Kararlarının Kesinleşmesi

Madde 12- Birlik Meclisince alınan kararlar Birlik Başkanına gönderilir. Birlik Başkanı hukuka aykırı gördüğü Meclis kararları gerekçesini belirterek yeniden görüşmek üzere 5 gün içinde Meclise iade edilir. Yeniden görüşülmesi istenilmeyen kararlar kesinleşir. Yeniden görüşülmesi istenip de Birlik Meclisi üye tam sayısının salt çoğunluğuyla ısrar edilen kararlar aleyhine Birlik Başkanı 10 gün içinde idari yargıya başvurabilir. Birlik Meclisi kararları kesinleştiği tarihten itibaren en geç 7 gün içinde Mahallin en büyük mülki idare amirine gönderilir. Mülki idare amirine gönderilmeyen kararlar yürürlüğe girmez. Kesinleşen Meclis Kararlarının özetleri 7 gün içinde uygun araçlarla kamuoyuna duyurulur. 5355 sayılı Kanun ve Tüzükte hüküm bulunmayan diğer hallerde 5393 sayılı Belediye Kanununun hükümler uygulanır. Tüzük değişikliğine ilişkin kararlar Mersin Valiliğinin onayı ile yürürlüğe girer.

Birlik Meclis Kararlarının Yürürlüğe Girmesi

Madde 13- Meclis kararları Birlik Başkanlığına gönderildikten sonra beşinci günün sonunda iade edilmez ise kesinleşir ve 7 gün içinde Mülki İdare Amirine gönderilerek yürürlüğe girer.

İhtisas Komisyonları

Madde 14- Birlik Meclisi her dönem başı toplantısında plan ve bütçe komisyonunu kurar ve sayısı beşi geçmemek üzere komisyon üyelerini seçer. Birlik Meclisi, dönem başı toplantısında veya diğer toplantılarında Birliğin faaliyet konularında diğer ihtisas komisyonları kurabilir ve sayısı beşi geçmemek üzere bu komisyonlara üye seçebilir. Komisyon Üyelerinin ayrı Mahalli İdare temsilcileri arasında seçilmesi esastır.

Birlik Encümeninin Oluşumu

Madde 15- Birlik Encümeni, Birlik Başkanı ve Meclisin kendi üyeleri arasında bir yıl için seçeceği 4 üye olmak üzere toplam 5 üyeden oluşur. Encümen seçimleri dönem başı toplantısında ve gizli oyla yapılır. Görev süresi dolan kişiler yeniden seçilebilir.
Encümen üyelerinden en az 1’i Belediye Başkanı, en az 1’i Belediye Meclis üyesi ve en az 1’i Turizm Sektörü temsilcisi olmak üzere seçilecektir. Birlik Başkanı Encümenin de başkanıdır. Başkanın bulunmadığı hallerde bu görev başkanın görevlendirilmesi durumunda Birlik Müdürü veya görevlendireceği Encümen üyelerinin biri tarafından yürütülür. Herhangi bir sebeple yıl içinde ayrılan Encümen üyeliğine dönem sonuna kadar görev yapmak üzere yeni Encümen üyesi seçilir. Birlik Meclisi üyeliği sona erenlerin Birlik Encümeni üyeliği de sona erer.

Encümenin Görev ve Yetkileri

Madde 16- Birlik Encümeninin görev ve yetkileri şunlardır:

 1. Yatırım planı ve çalışma programı ile bütçe ve kesin hesabı inceleyip Birlik Meclisine görüş bildirmek,
 2.  Kamulaştırma işlemlerinin gerektirdiği kamu yararı kararını almak,
 3. Öngörülmeyen giderler ödeneğinin harcama yerlerini belirlemek,
 4. Bütçede fonksiyonel sınıflandırmanın ikinci düzeyleri arasında aktarma yapmak,
 5. Kanunlarda öngörülen cezaları vermek,
 6. İki bin Yeni Türk Lirasına kadar olan davaların sulhen halline karar vermek,
 7. Taşınmaz mal alımına, satımına, kiralanmasına ve takasına ilişkin Meclis kararlarını uygulamak,
 8. Birlikçe verilecek hizmetler için uygulanacak ve Birlikçe tespit edilen ücret tarifelerinin ve katılım paylarının amme alacağı kanununa göre tahsilini sağlamak.

Birlik Encümeni Toplantı ve Karar Nisabı

Madde 17- Birlik Encümeni, ayda en az bir defa üye tam sayısının salt çoğunluğu ile önceden belirlenen yer, gün ve saatte toplanır ve katılanların çoğunluğu ile karar alır. Eşitlik halinde Başkanın olduğu taraf çoğunluğu sağlamış sayılır. Başkan, acil durumlarda Encümeni toplantıya çağırabilir. Encümenin gündemi başkan tarafından hazırlanır. Başkan tarafından havale edilmeyen konular görüşülemez. Encümen üyeleri Başkanın uygun görüşü ile gündem maddesi teklif edebilir. Encümene havale edilen konular bir ay içinde görüşülerek karara bağlanır.

Birlik Başkanı, Görev ve Yetkileri

Birlik Başkanı

Madde 18- Birlik Meclisi, Birliğin kuruluşundan veya Mahalli İdareler genel seçim sonuçlarının ilanından itibaren ilk toplantısında diğer Başkanlık divanı üyeleri ile birlikte iki yıl için Birlik Başkanı seçer. İki yılın sonunda diğer Başkanlık divanı üyeleri gibi Birlik Başkanını da ilk genel seçimlere kadar görev yapmak üzere tüzüğün 10’uncu maddesindeki usullere göre seçer.

Birlik Başkanının Görev ve Yetkileri

Madde 19- Birlik Başkanı, Birlik idaresinin başı ve tüzel kişiliğin temsilcisidir. Birlik Başkanının görev ve yetkileri şunlardır:

a) Birliği yönetmek ve Birliğin hak ve menfaatlerini korumak,

b) Yatırım planı ve çalışma programı ile bütçeyi ve kesin hesabı hazırlamak, uygulamak, izlemek, değerlendirmek ve bunlarla ilgili olarak hazırlayacağı yıllık faaliyet raporunu meclise sunmak,

c) Birliği temsil etmek veya vekil tayin etmek,

d) Birlik Meclisine ve Birlik Encümenine Başkanlık etmek,

e) Birliğin taşınır ve taşınmaz mallarını idare etmek,

f) Birliğin gelir ve alacaklarını takip ve tahsil etmek,

g) Yetkili organların kararını almak şartıyla sözleşme yapmak,

h) Birlik Meclisi ve Birlik Encümeni kararlarını uygulamak,

i) Birlik Meclisi ve Birlik Encümeninin yetkisi dışında kalan diğer ödenek aktarmalarını yapmak,

j) Birlik personelini atamak,

k) Birliği denetlemek,

l) Şartsız bağışları kabul etmek,

m) Kanunlarla Birliğe verilen ve Birlik Meclisi veya Birlik Encümeni kararını gerektirmeyen görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak,

Birlik bütçesinin harcama yetkilisi birlik başkanıdır. Birlik Başkanı bu yetkisini Birlik Müdürüne devredebilir.

Birlik Başkanlığının sona ermesi ile ilgili olarak Belediye Kanununun Belediye Başkanlığının göreve devamsızlık dışında sebeplerle sona ermesine ilişkin hükümleri uygulanır.

Birlik Teşkilatı ve Görevleri

Teşkilat

Madde 20- Norm kadroya uygun olarak Birlik teşkilatı, Birlik Müdürü, Yazı İşleri Müdürü, Mali Hizmetler Birimi ile teknik işler biriminden oluşur. Kamu Kurum ve Kurumlarda çalışan Memurlar, Belediye Kanununda  belirtilen esas ve usullere göre Birlik Genel Sekreteri veya diğer üst yönetici kadrolarında görevlendirilebilir. Bu tür görevlendirilmelerde ilgilinin kendi kurumundan aldığı her türlü mali ve sosyal hakları kesilmez, ancak kurumundan aldığı aylık ve diğer ödemelerin toplam tutarını geçmemek üzere Birlik Encümeni kararıyla ek ödeme yapılabilir.

Birlik Personeli

Madde 21- Birlik Müdürünü, birim amirlerini ve diğer personeli Birlik Başkanı atar. Ancak Birlik Müdürü ve birim amirlerinin atamaları hakkında meclise bilgi verir. Birlik Belediye Kanununun Belediye personeli ile ilgili düzenlemelerine Birlik personelinin atama, yükselme haklar, ödevler, kadro, unvan, sicil, ceza, ödül ve diğer personeller işlemlerinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve ilgili yönetmelikleri, Bakanlar Kurulunca belirlenen Norm Kadro esas ve usullerine, Kamu görevlerine ilk defa atanacaklar için yapılacak sınavlar hakkında yönetmenlik ve Kamu Kurum ve Kuruluşlarının daimi kadrolarına ilk defa işçi olarak atanacaklar hakkında sınav yönetmenliği hükümlerine tabidir.

Birlik Müdürünün Görevleri

Madde 22-Birlik Müdürü Birliğe ait hizmetlerinin Başkan adına onun direktifi ve sorumluluğu altında yürütülmesini sağlar. Birlik Başkanı hangi işleri Birlik Müdürüne devrettiğini bir yönerge ile belirler.

MALİ HÜKÜMLER

Birliğin Gelirleri

Madde 23- Birliğin gelirleri şunlardır:

 1. Birlik üyelerinin, Birliğin kuruluş ve faaliyet giderlerine katılma payları,
 2. Birlik Meclisi tarafından belirlenecek tarifelere göre tahsil edilecek hizmet karşılığı ücretler,
 3. Diğer Kamu Kurum ve Kuruluşlarından aktarılacak ödenekler,
 4. Taşınır ve taşınmaz mallarına kira, satış ve başka suretle değerlendirilmesinden elde edilecek gelirler,
 5. Kira ve faiz gelirleri,
 6. Bağışlar,
 7. Diğer gelirler.

Birliğin Giderleri

Madde 24- Birliğin giderleri şunlardır:

a) Birlik hizmetlerinin yürütülmesi için yapılacak giderler,

b) Birliğin personeline ve seçilmiş organlarının üyelerine ödenen maaş, ücret, ödenecek, huzur hakkı, yolluk, hizmete ilişkin eğitim harcamaları ile diğer giderler,

c) Hizmet karşılığı alınacak ücretler ve diğer gelirlerin takip ve tahsili için yapılacak giderler,

d) Birliğin hizmet binalarının, tesislerinin, araç ve gereçlerinin temini, yapımı, bakım ve onarım için yapılan giderler,

e) Faiz, borçlanmaya ilişkin diğer ücretler ile sigorta giderleri

f) Dava takip ve icra giderleri,

g) Avukatlık, danışmanlık ve denetim ücretleri,

h) Kamu ve özel sektör kuruluşlarıyla yapılan ortak hizmetler ve diğer proje giderleri,

i) Temsil, tören ve ağırlama giderleri,

j) Diğer giderler.

Üyelerin Birliğin Kuruluş ve Faaliyet Giderlerine Katılım Payları

Madde 25- Üye Belediyeler kesinleşmiş bütçelerin %0,2’sini (binde ikisini) Birlik faaliyet giderlerine katılım payı olarak Birliğe öderler. Katılım payı ödemeleri yılı içerisinde Mart ve Eylül ayları sonuna kadar 2 eşit taksitte Birlik hesaplarına intikal ettirilir. Katılım payı Meclis kararı ile değiştirilebilinir. Birliğin görev ve yetki alanındaki konaklama tesisleri, üye Mahalli idarelerin ödediği aidatın üçte birinden az olmamak üzere konaklama tesislerinin yatak sayıları, deniz Turizmi tesislerinin ise bağlama kapasiteleri dikkate alınarak Birlik Meclisince belirlenecek miktarda katılım payı veya ücreti öderler. Üye olmayan diğer Turizm tesisleri ve hizmetten yararlananlar, Birlik Meclisince belirlenecek miktarda katılım payı veya ücreti öder. Mali yükümlülüklerini yerine getirmeyen üye Mahalli idarelerin ödemeleri gerekli miktarda Birliğin başvurusu üzerine bu idarelere gelen bütçe vergi gelirleri tahsilâtı toplamı üzerinden ayrılan paydan, dağıtımı yapan kuruluş tarafından kesilerek Birliğe ödenir.  Yükümlülüklerini yerine getirmeyen Turizm tesisleri hakkında 6183 sayılı Kanuna göre tahsilât yapılır.

Birlik Bütçesi

Madde 26- Birlik bütçesi, bir mali yıl ve izleyen iki yıl içindeki gelir ve gider tahminleri ile bunların uygulanmasına ilişkin esas ve usulleri gösteren bir meclis kararıdır. Bütçeye ayrıntılı olarak harcama programlan ve finansman programları eklenir. Bütçe yılı devlet mali yılı ile aynıdır. Bütçe dışı harcama yapılamaz. Birlik Başkanı ve harcama yetkilisi olarak yetki verdiği Birlik Müdürü, bütçe ödeneklerinin verimli, tutumlu ve yerinde harcanmasından sorumludur. Birlik Meclisi, Birlik bütçesini Kasım ayı olağan toplantısında görüşerek kabul eder. Bütçe, ekonomik sınıflandırmanın dördüncü düzeyine göre hazırlanır ve mecliste ikinci düzeye kadar görüşülerek kabul edilir.

Birlik Bütçesinin Kesinleşmesi ve Yürürlüğe Girmesi

Madde 27- Birlik bütçesi, Birlik Meclisinin diğer kararları gibi tüzüğün 12 ve 13 üncü maddesinde usullere göre kesinleşir ve yürürlüğe girer.

Üst Yönetici

Madde 28- Birliğin üst yöneticisi Birlik Başkanıdır.

Harcama Yetkilisi

Madde 29- Birliğin harcama yetkilisi Birlik Başkanıdır. Başkan bu yetkisini Birlik Müdürüne devredebilir.

Çalışma Programı

Madde 30- Birlik Meclisi bütçeden önce çalışma programını görüşerek kabul eder. Bütçeler, çalışma programına uyumlu olarak hazırlanmak zorundadır.

Birliğin Hak ve Yetkileri

Madde 31- Mahalli İdare Birlikleri, tüzükte birliğe devredilmesi öngörülen mahalli müşterek nitelikli hizmetlere ilişkin olarak üye mahalli idarelerin hak ve yetkilerine sahiptir.

Birliğin Alım, Satım, İhale ve Hesap İşleri

Madde 32- Birlik, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ve Sayıştay Kanununa tabidir.

Birliğin Tutacağı Defterler

Madde 33- Birlik, Karar Defteri, Evrak Kayıt Defteri, vs. defterler ile ‘’Belediye Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinde’’, birlikler için öngörülen defterleri tutarlar.

Üye Mahalli İdarelerin ve Vatandaşların Birlik Hizmetlerinden Faydalanma Usulleri

Madde 34- Üyelerin ve vatandaşların Birlik hizmetlerinden yararlanma usulleri Birlik Meclisinin kararı ile olur. Üye Mahalli İdare birimleri ile faaliyet sahasında yaşayan vatandaşların Birlik hizmetlerinden olan su, kanalizasyon ve arıtma vb. hizmetlerinden öncelikle imar planları onaylı Mahalli İdareler ile bu plan içerisinde yer alan siteler vb. yerleşim yerleri yararlandırılır. Ancak katılım paylarını ödeyen Mahalli İdarelere ve yine tarife uyarınca iştirak eden vatandaşlara öncelik verilecektir. Yararlandırmaların diğer usulleri ayrıca Birlik Meclisinin kararı ile uygulanır.

Birliğin Üyelerinin Sorumluluğu

Madde 35-Birlik adına yapılan her türlü sözleşme ve taahhütlerden Birlik tüzel kişiliği sorumludur. Birliğin mal varlığı ile sınırlı olan bu sorumluluk hiçbir şekilde üye mahalli idare tüzel kişiliği ve diğer üyeleri bağlamaz.

Yönelik Yapılması

Madde 36-Bu tüzüğün uygulanmasına ilişkin esas ve usuller yönetmelikle düzenlenir. Yönetmelik, Birlik Meclisi tarafından kabul edilir ve Tüzüğün 12. ve 13. maddesindeki esas ve usullere göre kesinleşir ve yürürlüğe girer.

Birlik Üyelerinin Yükümlülükleri

Madde 37- Birliğe karşı mali yükümlülüklerini yerine getirmeyen üye mahalli idarelerin ödemleri miktar, birliğin başvurusu üzerine bu idarelere genel bütçe vergi gelirleri tahsilatı toplamı üzerinden ayrılan paydan, bu payların dağıtımı yapan kuruluş tarafından kesilerek alacaklı Birliğe ödenir. Yükümlülüklerini yerine getirmeyen tesisler hakkında 6183 sayılı kanuna göre tahsilât yapılır.

 Birliğe Katılma 

Madde 38- Birliğin kuruluşundan sonra Birliğe katılmak isteyen Mahalli idare birimleri kendi meclislerinde alacakları katılma kararını, Birlik Meclisinde kabulü ve Mersin Valisinin onayı ile katılım gerçekleşmiş olur. Ancak, su, atık su, katı atık ve benzeri altyapı hizmetleri ile çevre ve ekolojik dengenin korunmasına ilişkin projelerde; Bakanlar Kurulu ilgili mahalli idarelerin, bu amaçla kurulacak ya da kurulmuş birliğe katılmasına karar verebilir.

Birlikten Ayrılma

Madde 39- Birlikten ayrılmada 5355 sayılı Kanunun 4. Maddesi ve 5571 Sayılı Kanunun 27. Maddesi hükümleri geçerlidir.

Tüzük Değişikliği / Tüzüğün Kesinleşmesi

Madde 40- Birlik tüzüğü değişikliği, Birlik Meclisi üye tam sayısının üçte iki çoğunluğunun kararı ve Mersin Valisinin onayı ile gerçekleşir. Yeni kurulurken Birlik Tüzüğü, birlik kurucusu mahalli idarelerin meclislerinde üye tam sayısının üçte iki çoğunluğuyla kabul edildikten sonra Mersin Valisinin onayı ile kesinleşir.

Birliğin Tasfiyesi

Madde 41- Birlik Meclisi üye tam sayısının üçte iki çoğunluğunun alacağı kararla feshedilebilir. Birliğin tasfiyesi, mülki idare amirince belirlenen üç kamu görevlisince yürütülür. Tasfiye işlemleri ne geç 1 yıl içinde sonuçlandırılır. Birliğin mal varlığı, Birlik Meclisinde alınacak kararlar doğrultusunda ve üye birimlerinin birlik mal varlığına katılma oranlarına göre, katılma oranları belli değil ise mahalli idare birimlerinin nüfusları oranında dağıtılır. Birliğin tasfiyesinde 5571 sayılı Kanun dikkate alınır.

Birlik Meclisinin Feshi Durumunda

Madde 42- Birlik Meclisinin feshi durumunda, yeni meclis oluşuncaya kadar Birlik Meclis ve Birlik Encümenine ait görevler, Mersin Valisinin kamu görevlileri arasından biri başkan olmak üzere görevlendirileceği beş kişilik heyet tarafından yürütülür.

ORTAK HÜKÜMLER

Madde 43- Vali Birliği her zaman denetleyebilir veya denetlettirebilir. Mali denetim sonucunda tespit edilen Kamu zararı üzerine yapılan kişi borcu teklifleri Birlik Meclisinde karara bağlanır. Bu kararın örneği Valiliğe gönderilir. Karara karşı Vali veya hakkında kişi borcu çıkarılanlar 10 gün içerisinde idari yargıya başvurabilirler. İdare Yargı kararı doğrultusunda işlem sonuçlandırılır. Tespit edilen kamu zararı, zararın oluştuğu tarihten itibaren yasal faizi ile ilgililerden tahsil edilir. Birliklerde çalışma programı, yetki devri, Birlik ile Birlik Başkanının ihtilaflı olması, Birlik organının veya bunların üyelerinin görevden uzaklaştırılması, yıllık faaliyet raporu, bütçe ve diğer mali konular, tahvil ihracı, hariç borçlanma, bütçe içi işletme tesisi, borç ve alacakların mahsubu, yurtdışı ilişkileri, diğer kuruluşlarla ilişkiler, yazışma ve yeniden değerleme oranının birliklerde uygulanması konularında, 5355 sayılı kanunda hükmü bulunmayan durumlarda Birlik tüzüğü ile Birliğe devredilen hizmetlerle sınırlı olmak üzere Belediye Kanunu ile Belediye kanununa aykırı olmamak kaydıyla Birlik tüzüğü hükümleri uygulanır. Birliklerde, teşkilat ve personel istihdamı konularında bu tüzükte ve 5355 sayılı Kanunda hüküm bulunmayan hallerde Belediye Kanunu hükümleri uygulanır. Birlik Meclisi ile Birlik Encümeninin Başkan ve üyelerine Meclis ve Encümen toplantılarına katıldıkları her gün için Birlik Başkanına (5000), Encümen üyelerine (2000), Meclis üyelerine (1500) gösterge rakamının Devlet memurları için belirlenen aylı kat sayı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarı geçmemek üzere, Birlik Meclisi tarafından belirlenecek miktarda huzur hakkı ödenebilir. Ancak huzur hakkı ödenecek gün sayısı, bir yıl içinde yirmi dört günü geçemez.

Yürürlük

Madde 44- Bu Tüzük hükümleri Birlik Başkanı tarafından yürütülür ve 31 Mart 2014 tarihinden geçerli olmak üzere Mersin Valisinin onayı ile yürürlüğe girer.

Geçici Madde 1

Birliğin ilk dönem toplantısına kadar Encümen seçilen üyeler görevlerini (1) yıl dolduracaktır. Mecliste turizmci üye sayısı toplam (10) olacağından yedek üyeler asil üyelere dahil edilerek kalan (2) asil üye ve (5) yedek üye seçimi Birlik İdaresi gözetiminde yapılacaktır.

 Atsız Afşın YILMAZ

Kazım KILINÇ

 

 

 

Raci ÜNEL

Toroslar Belediye Başkanı

Birlik Meclis Başkanı

 

 

 

 

Birlik Meclis Kâtibi

Birlik Meclis Kâtibi